بذله گویی, سلامت روحی

بهترین فایل قابل دانلود در موردرابطه بین متغيرهاي بذله گویی با سلامت روحی در دانشجويان روان شناسي ورودي 1395 در دانشگاه پیام نور را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
رابطه بین متغيرهاي بذله گویی با سلامت روحی در دانشجويان روان شناسي ورودي 1395 در دانشگاه پیام نور

رابطه-بین-متغيرهاي-بذله-گویی-با-سلامت-روحی-در-دانشجويان-روان-شناسي-ورودي-1395-در-دانشگاه-پیام-نورتحقیق رابطه بین متغيرهاي بذله گویی  با سلامت روحی  در دانشجويان روان شناسي ورودي 1395 در دانشگاه پیام نور شیراز در حجم 68 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

فهرست مطالب
                            چكيده                                                                                                                              

                     فصل اول: طرح مساله
مقدمه                                                                                                                            
 بيان مسئله تحقيق                                                                                                           
اهميت و ضرورت تحقيق                                                             

اهداف تحقيق                                                                                    

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها                                                               
  فصل دوم: مباني نظري و يافته هاي پژوهشي
مباني (رويكردهاي) نظري روان شناختي بذله گویی                  

    نظريه اهانت                                                                                      

نظريه تخليه هيجاني و آسودگي                                                              

نظريه ناهماهنگي و تباين                                                                            

واكنشهاي بذله گویی                                                                             

بذله گویی و سيستم ايمني بدن                                                                    

بذله گویی و عملكرد تحصيلي                                                                   

نقش درماني بذله گویی                                                                            

تبين روان شناختي از تأثير بذله گویی در مقابله با استرس                               

مدل تعاملي استرس                                                                              

مباني نظري سلامت روحی                                                                           

نظريه موري                                                                                                

نظريه آدلر                                                                                                   

نظريه فروم                                                                                                  

نظريه مزلو                                                                                                 

نظريه اسكينر                                                                                              

نظريه يونگ                                                                                          

افراد سالم از نظر روحی                                                                             

نظريه اسلام                                                                                             

اهميت سلامت روان                                                       

عوامل زيستي                                        

عوامل عاطفي و روحی                                                                               

عوامل اجتماعي                                                                                           

رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي                                                  

پيامدهاي استرس                                                                                         

اختلال هيجاني                                                                                         

اختلال شناختي                                                                                           

اختلال فيزيولوژيكي                                                                                   

كنار آمدن                                                                                               

روشهاي كنار آمدن مستقيم                                              

كنار آمدن مواجهه اي                                                                             

مسئله گشايي برنامه ريزي شده                                                                   

حمايت اجتماعي                                                                                       

روشهاي كنار آمدن دفاعي                                                                         

مكانيزمهاي دفاعي                                                                                   

كاهش دهندگان شيميايي استرس                                                                

پسخوراند زيستي                                        

ورزش                                                                                                        

يافته هاي پژوهشي در زمينة بذله گویی (بذله گویی )                                 

ترغيب پرورش توانايي بذله گویی                                                              
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه آماري و روش نمونه گيري                                              

ابزار اندازه گيري (پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم روحی  SCL25-R)     

نمره گذاري پرسشنامه SCL25-R                                                            

پايايي پرسشنامه تجديد نظر شدة علائم روحی  SCL25-R                    

مقياس بذله گویی  (بذله گویی) مارتين ولفكورت                                  

نمره گذاري مقياس سنجش بذله گویی                                                  

طرح تحقيق و منطق انتخاب آن                                                                

روش اجرا تحقيق                                                                                   

روش تحليل داده ها                                                                               
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
يافته هاي توصيفي                                                                     

يافته هاي مربوط به فرضيه تحقيق                                                                
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري تحقيق
تبيين يافته هاي تحقيق                                                        

محدوديتهاي تحقيق                                                                                    

پيشنهادات                                                                                             

فهرست منابع                                                                                         

ضمائم                                     &nbs

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بذله گویی سلامت روحی